תוכנה למשרד לניכיון שיקים

עריכת חישובי ריבית בנכיון השיקים 
ניהול קופות מזומנים ולשיקים, רישום הפקדות בבנק
דיווחים לרשות למניעת הלבנת הון
קישור עם מערכת הנה"ח

MBOSS  – תוכנה לניכיון שיקים

עריכת חישובי ריבית בנכיון השיקים
ניהול קופות מזומנים ולשיקים, רישום הפקדות בבנק
דיווחים לרשות למניעת הלבנת הון
קישור עם מערכת הנה"ח
ניהול הלוואות

א. מטרה

ניהול עיסקי למשרד העוסק בניכיון צ'קים

ב. ניהול מאגר  לקוחות ניכיון צ'קים

תוכנת Mboss  יודעת לנהל מאגר לקוחות הכולל הן פרטים מזהים (מספר לקוח,שם לקוח,כתובת , עיר,טלפון,נייד וכו'), הן מידע עיסקי -אחוז הריבית ללקוח וסוג הריבית חודשי/יומי

  • עמלת גביה לכל צ'ק ועמלה כללית לפתיחת תיק
  • ימי ערך נוספים
  • מינימום ימים
  • אחוז מינימום
  • תקרת אשראי
  • פרטי בנק סניף וחשבון

וכן הערות כלליות ללקוח

.לכל לקוח ניתן להצמיד תמונות מתעודת זהות וכן מסמכים אחרים הנוגעים לאותו הלקוח.

כמו כן בתפריט רשימת לקוחות ניתן בקלות לאתר לקוח , ולחשב את האובליגו של הלקוח, את הרווחיות ללקוח , וכן להקרין את מצב החשבון שלו.

ג.הפקת מסמכי ניכיון

תוכנת Mboss  יודעת להפיק מגוון של מסמכים העוסקים בניכיון צ'קים, כלהלן:

1. חשבונית/קבלה  – מסמך המתעד את הצ'קים שנתקבלו , מחשב את סכומי הריבית בהתחשב בזמן הפירעון של כל צ'ק , מחשב את סכומי העמלה בהתאם להסכם עם הלקוח. המסמך משמש הן כ"קבלה" לצורך כניסת הצ'קים לקופה והן כ"חשבונית-מס" לעניין רישום ההכנסות מריבית ומעמלות , ולעניין חישוב המע"מ (למי שאינם מוגדרים כמוסדות כספיים).

ניתן לקלוט צ'קים באמצעות קורא צ'קים, ולהתריע על חשבונות מוגבלים, למי שמעוניין ומקושר לאינטרנט, לאיתור מוגבלים בנסיבות מחמירות יש להקפיד על רישום מס.ת.זהות.

הפקת מסמך הניכיון גורמת לרישום מיידי בהנהלת חשבונות.

2. תשלום ניכיון – לאחר רישום הצ'קים שנתקבלו מהלקוח – אנו יכולים להפיק מסמך נוסף – המתעד את תשלום הניכיון.  אפשר לרשום תשלום במזומן או בצ'קים , אפשר לפצל תשלום למספר צ'קים ולשלב מזומן וצ'קים יחד. ניתן להמתין עם ביצוע התשלום לשלב מאוחר יותר.

רישום תשלום הניכיון יגרום לחיוב הלקוח שקיבל את התשלום ולזיכוי חשבון הבנק או הקופה בהתאם.

אחת האפשרויות להיווצרות יתרת חובה ללקוח , הנה צ'קים שחזרו בחשבונו והופקה לאותו לקוח "הודעת חיוב בגין צ'קים שחזרו"

3. קבלה / חשבון עיסקה – ניתן להפיק מסמך חליפי לחשבונית/קבלה , למי שמעונינים לנהל את חשבונותיהם לפי בסיס מזומנים. חשבוניות או חשבוניות-מס יופקו רק במועד הפירעון של השיקים , בהתאם לאישור המשתמש.

4. חשבוניות ע"ס קבלות/ח-ן עיסקה – ניתן להפיק באופן אוטומטי את כל החשבוניות על סמך פעילות ניכיון שבוצעה ע"י קבלות /ח-ן עיסקה. כל השיקים שנתקבלו ושמקורם בקבלות / ח-ן עיסקה מוקרנים לפי סדר פירעונם וממתינים לאישור המשתמש לשם הפקת חשבוניות.

5. גיליון עבודה – גיליון עבודה מיועד לעריכת חישובים תיאורטיים , ואינו מבצע רישומים פיננסיים בחשבונות הקופה והלקוחות, מטרתו אך ורק לתת תשובות לשאלות .

6. קבלה רגילה – מסמך זה מיועד לאפשר רישום תקבולים שאינם נובעים מפעילות ניכיון רגילה , אלה כתוצאה מתקבולים כגון: גבית צ'קים שחזרו, קבלת מזומנים מבנק, וכיוב'.

7. תשלום צ'ק ידני – מאפשר לרשום תשלומי ללקוחות , כגון מקדמות , הפרשים וכיוב'.

8. קליטת מסמכי-ניכיון ידנייםתוכנת Mboss  מאפשרת למשתמשים המפיקים מסמכים ידנית לקלוט את השיקים שנתקבלו ואת הסכומים ששולמו עבורם , ולחשב רווח ומע"מ במידת הצורך.

ד. עריכת הפקדות וניכיון משנה

תוכנת Mboss  יודעת להפיק הפקדות לבנקים במגוון אפשרויות.

1. הפקדת צ'קים דחויים – טופס המאפשר הפקדת צ'קים שנמצאים בקופה לחשבונות הבנק . ניתן לבצע את ההפקדה ב- 3 אופנים:

  • איתור צ'קים מתוך רשימת צ'קים שבקופה – וסימון צ'קים שמיועדים להפקדה
  • הקלדת המספר הסידורי של הממסר המופקד ואיתורו
  • איתור הצ'ק להפקדה ע"י קריאתו במכשיר הקורא צ'קים

2. הפקדת צ'קים להיום – צ'קים שזמן פירעונם עד להיום

3. הפקדת ממסרים שונים – כגון כרטיסי אשראי

4. הפקדת מזומן – הפקדת כסף מזומן שנמצא בקופה

5. ניכיון משנה – תוכנית זו מאפשרת לנו לבצע ניכיון-משנה  לצ'קים שקבלנו מלקוחות , אצל גופים אחרים. תוכנית זו מאפשרת לסמן את השיקים שנמסרו לניכיון משנה וכן לחשב את הריבית הראויה בהתאם למועדי הפירעון של הממסרים ולפי אחוז הריבית שסוכם עם המנכה.

ה.טיפול בצ'קים חוזרים

תוכנת Mboss  יודעת לטפל בשיקים חוזרים כלהלן:

1. הפקת הודעת חיוב על צ'ק שחזר  – מסמך זה מתעד אירוע של החזרת צ'ק שהופקד בבנק, והוא גורם לרישום חשבונאי בבנק וכן לחובת הלקוח. ניתן לרשום סיבת החזרה והערות נוספות.

2. הפקת הודעת חיוב ריבית – במסמך זה אנו מחשבים את הריבית עבור התקופה שחלפה ממועד הפירעון המקורי של הצ'ק שחזר ועד ותאריך עריכת החישוב.

3. גביית צ'ק חוזר – מסמך זה מפרט את הצ'קים שהוחזרו ללקוח – לרבות העמלה שחויבה בגין ההחזרה ואת התמורה שנתקבלה עבורם. – הפעלת תוכנית זו תגרום לכניסת כספים לקופה ולזיכוי הלקוח – או קופת צ'קים שחזרו, לפי העדפת הלקוח.

4. קבלת צ'קים חוזרים מבנק – תוכנית זו מיועדת לרשום צ'קים חוזרים בהיקף גדול.

והיא למעשה גיליון עבודה של כל הצ'קים שנתקבלו מבנק בתאריך מסויים. ניתן לחייב כל לקוח בצ'קים שחזרו – או להפעיל אופציה של קופת צ'קים חוזרים.

ו.ניהול מעקב מסמכים

תוכנת הניהול העסקי Mboss  יודעת לנהל מעקב אחר המסמכים שהופקו

1. רשימת מסמכי ניכיון – הצגת  רשימת כל מסמכי הניכיון שהופקו בעבר,  אפשרות להצגה מרוכזת של מסמכי-ניכיון ללקוח, הרשימה מפרטת לכל ניכיון את סכום השיקים שנתקבלו הסכום שניגבה והסכום לתשלום. הרשימה מקרינה גם את הסכום ששולם בפועל, ומאפשרת ביצוע תשלום למסמך שטרם שולם.

ניתן לבטל מסמך מתוך הרשימה באמצעות הפקת מסמך זיכוי.

2. רשימת תשלומי ניכיון – רשימת כל תשלומי הניכיון שבוצעו בעבר, אפשרות להצגה מרוכזת של תשלומי ניכיון ללקוח, הרשימה מפרטת לכל תשלום  את סכומו ואת אמצעי התשלום (מזומן/בנק), כמו-כן ניתן לבטל מסמך תשלום באמצעות מסמך זיכוי, וכן למלא ניספח לרשות למניעת הלבנת הון.

3. רשימת קבלות והפקדות – רשימת קבלות והפקדות רגילות שהופקו, מיועד בעיקר לשם הפקת העתקים

ז.ניהול חשבונאי קופה / בנק

תוכנת Mboss  יודעת לנהל קופה ובנק במספר היבטים:

1. ניהול חשבון הקופה תקבולים ותשלומים , הפקת כרטיס קופה במספר חתכים

2. הפקת דו"ח ממסרים בקופה המפרט את כל השיקים שנמצאים בקופה כשהם ממוינים לפי מועד הפירעון

ובשלוש אופציות :

            1. מיון ככלי לפי זמני הפירעון

            2. התפלגות לפי לקוחות

            3. התפלגות לפי בעלים

3. עיון בממסרים שעברו דרך הקופה כלהלן:

            1. כל הממסרים

            2. ממסרים שנמצאים  בקופה

            3. ממסרים שהופקדו

 בתוכנית זו ניתן לאתר ממסר לפי כל פרמטר לוגי. כגון כל השיקים שנתקבלו מלקוח , ומועד הפירעון שלהם בתחום מ- עד- ובסכום מ- עד, וכיוב'.

4. שאילתה לפקודות יומן – שאילתה זו מפרטת את כל התנועות הכספיות המועברות להנהלת חשבונות

ח.בדיקת צ'קים

תוכנת Mboss  יודעת להתממשק מול מאגר החשבונות המוגבלים של בנק ישראל בנק ישראל

ט. הפקת קבצים למשרד המשפטים – הרשות למניעת הלבנת הון

תוכנת Mboss  יודעת להפיק את הקבצים הנדרשים לדיווח חודשי לרשות למניעת הלבנת הון.

י.רישומים חשבונאים

תוכנת Mboss  יודעת לבצע לרישומים חשבונאים מידיים

1. תנועה גמישה – מאפשרת לחייב ולזכות חשבונות

2. העברת שקל"ג – אפשרות להעברה אוטומטית של שקים לגבייה לחשבון עו"ש.

3. העברת שקל"פ – אפשרות להעברה אוטומטית של שקים לפירעון לחשבון עו"ש.

העברות השקל"ג והשקל"פ מיועדות לשם הקלה על התאמת הבנק.

תוכנת Mboss  לניכיון שיקים – משתלבת עם תוכנת Mboss  להנהלת-חשבונות וכן עם תוכנות הנה"ח זרות.

יא.שיטות חישובי ריבית

תוכנת Mboss  יודעת לבצע חישובי ריבית במספר אופציות כלהלן:

1. ריבית חודשית (או יומית) בשיעור קבוע – בשיטה זו מתבצע חישוב מדויק לפי מספר הימים שצפויים לחלוף עד מועד הפירעון של השיק.ניתן לתקן את החישוב באמצעות ימי מינימום או אחוז מינימום או תוספת ימים קבועה – או כל הצרופים גם יחד.

2. ריבית בסיס + תוספת יומית – בשיטת זו יש ריבית בשיעור קבוע + תוספת קבועה לכל יום נוסף.

3. לפי מדרגות ריבית – בשיטה זו מנוהלת טבלת ריביות לכל טווח ימים מוגדר שיעור ריבית שונה .

שיעור הריבית הרלבנטי , נקבע בהתאם למיקומו של השיק שנתקבל , בטבלת מדרגות הריבית

תפריט ראשי

תוכנה לניכיון צ'קים מבית Mboss

תפריט רשימת לקוחות

תוכנת משרד לניכיון שיקים

למידע נוסף, לייעוץ ולהזמנות:

מימד מחשבים(1987)בע"מ
למכתבים: ת.ד. 10877, מיקוד: 52008
טל: 03-6767328, פקס 153-2-5710257
אימייל: rafiaba@gmail.com