תוכנה להשכרת ציוד ללקוחות

לקבל מידע מדוייק על פריטים הנמצאים אצל כל לקוח
לייעל ולפשט תהליכים- הן בהקמת המערכת, והן בפעילות שוטפת.

M-Boss – תוכנה להשכרת ציוד ללקוחות

לקבל מידע מדוייק על פריטים הנמצאים אצל כל לקוח
לייעל ולפשט תהליכים- הן בהקמת המערכת, והן בפעילות שוטפת השכרה והחזרה.
ניהול מלאי ברמת הפריט– ס"ה כמות למק"ט,  וברמה פרטנית – של המספר סריאלי
ניהול צפי מלאי בהתחשב בפריטים הצפויים להתקבל חזרה
משלוח מייל מתוכנות MBOSS  סמכים ודו"חות – באמצעות Gmail, Outlook

א. כללי – מטרת התוכנה

מטרת תוכנת M-Boss  להשכרת ציוד– הנה:

לעקוב אחר:
- פריטים המושכרים ללקוחות
- פריטים המוחזרים ע"י הלקוחות
לזהות כל פריט – לפי מספר סריאלי, באמצעות קורא-ברקוד
להדפיס מדבקות – ברקוד של המספר הסריאלי
להפיק מסמכים – תעודות "השכרה ללקוח" ו-"החזרה מהשכרה"
לנהל מלאי – ברמת המק"ט וברמת הסריאלי, כולל מלאי עתידי

ב. התועלות המושגות כתוצאה מתוכנת M-Boss

1.מידע מדוייק על פריטים הנמצאים אצל כל לקוח
2.יעילות בביצוע תהליכים: הקמה, השכרה וההחזרה
3.ניהול מלאי ברמה של הפריט הקטלוגי – ס"ה כמות למק"ט
4.ניהול מלאי ברמה פרטנית – רמת המספר הסריאלי
5.ניהול צפי מלאי בהתחשב בפריטים הצפויים להתקבל חזרה
6. משלוח מייל מתוכנות MBOSS  -ממסמכים ודו"חות – באמצעות Gmail,Outlook ו-Outlook-express
להלן מפורטות התועלות המושגות באמצעות מערכת זו.

ג. מידע מדוייק על הפריטים

תוכנת M-Boss מספקת לך מידע מדוייק על כל הפריטים שנמצאים אצל כל לקוח.
כל פריט מזוהה ע"י מספר סריאלי, הנקבע ע"י התוכנה.
כל פריט נושא מדבקת בר-קוד המזהה אותו , בעת מסירתו ללקוח ובעת חזרתו מהלקוח.
ניתן להפיק רשימת כל הפריטים שנמצאים אצל כל לקוח, בכל עת.

ד. יעילות בביצוע תהליכים

לקוח המעוניין להתבסס על תוכנת M-Boss  להשכרת ציוד, צריך להתייחס לשלושת התהליכים הקשורים בתפעול המערכת:
1.הקמה – ניתן להקים אם המערכת לאחר ספירת מלאי
2.השכרת הציוד ללקוח – זיהוי באמצעות ברקוד של כל פריט נמסר, והפקת מסמך
3.החזרת הציוד מהלקוח – זיהוי באמצעות ברקוד של כל פריט נמסר, והפקת מסמך
המסמכים המופקים מסכמים את כל הפריטים מאותו המק"ט, ומפרטים את המספרים הסריאלים

ה. ניהול מלאי ברמת המק"ט

תוכנת M-Boss  להשכרת ציוד מאפשרת ניהול מלאי ברמת מק"ט, ניתן להפיק כרטסת מלאי מכל פריט, דו"ח יתרות מלאי ודו"חות שווי מלאי

ו. ניהול מלא ברמת הסריאלי

תוכנת M-Boss  להשכרת ציוד מאפשרת מידע פרטני את הפריטים הנמצאים אצל כל לקוח, ובודקת בזמן החזרת הציוד, את זהותו של הפריט המוחזר

ז. ניהול צפי מלאי

תוכנת M-Boss  להשכרת ציוד מאפשרת ניהול מלאי עתידי, בהסתמך על היתרות הנוכחיות מכל פריט, ועל צפי ההחזרה, בהתאם לתעודות ההשאלה.

ח. משלוח ישיר במייל

ניתן לשלוח מייל מתוכנות MBOSS  – ממסמכים ודו"חות – באמצעות Gmail,Outlook  ו- Outlook-express, ניתן ליצור קבצי PDF לצורך צירופם לשרתי דוא"ל אחרים

ט. עלויות

עלות התוכנה 15000 ש"ח + מע"מהעלות הנ"ל כוללת אחריות ושרות למשך שנה.

 

שלבי העבודה

1. ספירת מלאי כללית

ראשית יש לבנות את קטלוג הפריטים – במודול המלאי , בתפריט הראשי > "חדש".

לשם הקמת המערכת יש לבצע ספירת מלאי ראשונית .
ברירת מחדל מחסן מס.1 , ניתן לפצל למחסנים שונים במידה והמלא מאוחסן במקומות שונים.
יש לרשום בתוכנת M-boss  עיסקי במודול "מלאי" > "מחסנים" > "קליטת יתרות פתיחה".
בתוכנית זו יוקרנו כל הפריטים שהוקמו בקטלוג הפריטים ויש להקליד את הכמות שנספרה מכל פריט.

לאחר קליטת יתרות הפתיחה – יש להפיק דו"ח יתרות למחסן (ג"כן בסעיף "מחסנים")

2. יצירת "התקנות" פרטנית

רקע
במקביל לרישום ס"ה הכמות לכל פריט , אנו יוצרים לכל פריט שנמצא במחסן, זהות ייחודית שתקרא להלן "התקנה" לכל התקנה נקבע "מספר סריאלי" המזהה אותה.

אם לדוגמה ספרנו מפריט מסוים 10 יחידות , הרי שניצור לכל יחידה תווית/מדבקה שתוצמד לכל אחת מהיחידות הנ"ל.
בכל תווית יודפסו : המק"ט , תאור הפריט והמס.הסריאלי – הן בספרות והן בתווי בר-קוד.
תווית זו תשרת אותנו בזמן הנפקת מסמכי ההשכרה וההחזרה.

תהליך
כדי ליצור "התקנות" במערכת , יש לבחור פריט , לקבוע את כמות המדבקות להדפסה, וללחוץ על הכפתור "רישום המספרים הסריאליים במערכת- והדפסת מדבקות"
כתוצאה מכך – יוקרן דף להדפסה – וניתן לשלוח להדפסה על המדפסת הרצויה

בין אם הודפסו המדבקות ובין אם לאו – ירשמו ההתקנות במערכת.
מאחר ולכל התקנה יש לשייך לקוח – כל ההתקנות שיווצרו בדרך זו יקבלו את מס.לקוח 1000 = לקוח מעבדה.

3. רישום "השכרה ללקוח"

להלן מפורט הליך רישום של תעודת "השכרה ללקוח"
1. בחירת לקוח – מתוך רשימת הלקוחות
2. לאחר שבחרנו לקוח – יש ללחוץ על הכפתור "הזנת מספרים סריאלים למסמך"
3. כתוצאה מכך – ייפתח מסך של בחירת מספרים סריאלים.
ניתן לזהות מס.סריאלי ע"י קורא בר-קוד או ע"י הקלדה ידנית ולחיצה על אנטר.
כל מס.סריאלי שזוהה חייב להמצא בטבלת "ההתקנות" צמוד ללקוח מעבדה (לקוח 1000)
4. כל מס.סריאלי שזוהה יוקרן ברשימה
5. בסיום ההקלדה – יש ללחוץ על הכפתור "אישור"
6. כתוצאה מהאישור – נעבור למסך תעודת ההשכרה , כך שכל ההפריטים בעלי אותו מק"ט
ימוזגו לשורה אחת בה תרשם הכמות הכוללת שהושכרה לפריט.
7. רישום תאריך החזרה משוער
8. אישור המסמך
9. הדפסת המסמך

pic7
10.אופציות נוספות
א. שליחה במייל
ב. יצירת PDF

4. רישום החזרה מלקוח

התהליך כאן דומה לתהליך שפורט במסמך הקודם .
יש לבחור לקוח, ללחוץ על הכפתור "הזנת מספרים סריאלים למסמך" , לסרוק או להקליד את המס.הסריאלים של הפריטים שהוחזרו.
לאשר את המסך , וגם כאן מתבצע קיבוץ כמותי לפי מק"ט
ולהדפיס את המסמך

5. רשימת התקנות

סעיף זה מאפשר לנו לצפות ברשימת ההתקנות ללקוח

6. רשימת מסמכים

סעיף זה מאפשר לנו לעיין ברשימת מסמכי ההשכרה שהופקו
ניתן לעיין ברשימת ההשכרות או ברשימת ההחזרות בנפרד וכמו כן להדפיס העתקים ו/או לשלוח במייל או PDF.

7. צפי מלאי

תוכנית זו מאפשרת לנו לצפות ביתרות המלאי הצפויות , בהתחשב בהחזרות מלקוחות

למידע נוסף, לייעוץ ולהזמנות:

מימד מחשבים(1987)בע"מ
למכתבים: ת.ד. 10877, מיקוד: 52008
טל: 03-6767328, פקס 153-2-5710257
אימייל: rafiaba@gmail.com